กรมสุขภาพจิตแนะให้ที่ยืน’ออทิสติก’

เด็กที่ป่วยโรคนี้ หากตรวจพบและรับการบำบัดในช่วงก่อนอายุ 5 ปี จะได้ผลดีต่อการส่งเสริมให้เด็กสามารถใช้ชีวิตปกติแบบคนทั่วไป นพ.สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สร้างความตระหนักเนื่องในวัน ออทิสติกโลก (Autistic Awareness Day) ประจำปี 2561 และร่วมปลูกต้นไม้บริเวณป่าชายเลน ที่ศูนย์ธรรมชาติศึกษากองทัพบก (บางปู)

เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี โดยมีผู้ปกครองบุคคลออทิสติก 60 ครอบครัว บุคคลออทิสติกจากโครงการฝึกทักษะทางสังคมและอาชีพแก่ผู้ป่วย กลุ่ม อาการออทิซึมสเปคตรัม 40 คน เข้าร่วม วันที่ 2 เมษายนของทุกปี ตรงกับวันออทิสติกโลก ปีนี้เน้นการรณรงค์ส่งเสริมพลังครอบครัวในการดูแลเด็ก ออทิสติก ให้เปิดใจยอมรับโดยไม่มองว่าเด็กเป็นส่วนเกินของครอบครัวและสังคม ขณะเดียวกันพร้อมทุ่มเทและสู้ไปด้วยกัน ทั้งนี้ประเทศไทยพบบุคคลออทิสติกไม่ถึง 100 คน มีงานทำ มีรายได้ จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนเปิดโอกาสให้บุคคลออทิสติกได้มีที่ยืนในสังคม ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้โรงพยาบาล (รพ.) ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ พัฒนาความพร้อมของบุคคลออทิสติกในการเข้าสู่โลกของการทำงานในชีวิตจริง “เด็กที่ป่วยโรคนี้ หากตรวจพบและรับการบำบัดในช่วงก่อนอายุ 5 ปี จะได้ผลดีต่อการส่งเสริมให้เด็กสามารถใช้ชีวิตปกติแบบคนทั่วไป ทั้งนี้จากการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพระบบบริการกรมสุขภาพจิต ในช่วงปี 2560-2564 สามารถเพิ่มการเข้าถึงบริการบำบัดรักษาในเด็กออทิสติก อายุ 2-5 ปี จากร้อยละ 8.51 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 35.12 ในปี 2560 ตั้งเป้าภายในปี 2564 จะเพิ่มการเข้าถึงบริการให้ได้มากกว่าร้อยละ 50 ดังนั้นขอให้ผู้ปกครองสังเกตเด็กวัย 2-5 ปี หากพบว่าเด็กไม่สบตา ไม่พาที ไม่ชี้นิ้ว ไม่ชอบเปลี่ยนแปลง ให้นำเด็กเข้ารับการตรวจคัดกรองที่ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.ชุมชนใกล้บ้าน หรือสามารถขอรับคำปรึกษาแนะนำที่สายด่วนสุขภาพจิต โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย” นพ.สมัยกล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth