เสียงจากคนข้างในกำแพงส่งถึงคนภายนอก

มอบหนังสือ ๑๐๐ วัน ร้อยเรื่องเปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง ให้เรือนจำทั่วประเทศ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์ในการดำเนินชีวิต
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายเยาวชนโคตรอินดี้ คุณบุรินทร์ทร แซ่ล้อ ผู้อำนวยการเครือข่ายเยาวชนโคตรอินดี้

จัดทำกิจกรรม “เสียงจากคนข้างในกำแพงส่งถึงคนภายนอก” ภายใต้ “โครงการ แรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่ผู้ต้องราชทัณฑ์ในการสร้างเสริมสุขภาวะ และการสร้างทักษะชีวิต” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากนิทรรศการภาพถ่าย ๑๐๐ วัน ร้อยเรื่องเปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ โดยส่งมอบหนังสือผลงานความจงรักภักดีของคนไทยในช่วง ๑๐๐ วันแรก หลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้กับประชาชนและหน่วยงานต่างๆ
ด้วยปัจจุบันสถานการณ์สภาพเรือนจำเมืองไทยมีผู้ต้องราชทัณฑ์มากเป็นอันดับที่ 6 ของโลก โดยมีอัตราการคุมขังผู้หญิงถือว่าสูงที่สุดในโลก (ข้อมูลจากสหพันธ์เพื่อสิทธิมนุษยชนสากล FIDH) และสัดส่วนผู้ต้องขังส่วนใหญ่ต้องคำพิพากษาในคดียาเสพติด ผู้ต้องราชทัณฑ์ส่วนใหญ่เคยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการก่อเหตุ จึงขาดความเข้มแข็งด้านจิตใจ ขาดทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันของตนเองที่จะปฏิเสธต่ออบายมุข (ข้อมูลจากเรือนจำพิเศษมีนบุรี)
เพื่อให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีภูมิคุ้มกันที่ดี มีจิตใจที่เข้มแข็ง จึงจำเป็นที่จะต้องมีกิจกรรมเพื่อปลุกให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ ได้มีการปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรม ด้วยการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อที่จะทำให้เขามีโอกาสแสดงศักยภาพและสามารถออกมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ด้วยการใช้ศาสตร์ของพระราชา นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขึ้นครองราชย์ในปี พ.ศ. 2489 ท่านได้มีพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย ภารกิจที่ทรงดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาเป็นต้นแบบและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนได้เป็นอย่างมากในการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม นับเป็นพลังในการที่จะให้ผู้คนได้เรียนรู้และสร้างเสริมสุขภาวะจากต้นแบบของพระองค์ อันจะนำไปสู่การมีภูมิคุ้มกันต่อการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางด้านสุขภาพ เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา และการติดสารเสพติดต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth